Informacje finansowe

WYNIKI SKONSOLIDOWANE W TYS. PLN