Raporty

Dokumenty do pobrania

Raport bieżący NR 57/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 56/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszyrozwiń
Raport bieżący nr 55/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 54/2018 Powołanie Członka Zarządu ds. handlowychrozwiń
Raport bieżący nr 53/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnychrozwiń
Raport bieżący nr 52/2018 Odwołanie Członka Zarządurozwiń
Raport bieżący nr 51/2018 Rejestracja zmiany Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 50/2018 Zawarcie umowy o limit kredytowyrozwiń
Raport bieżący nr 49/2018 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r.rozwiń
Raport bieżący NR 48/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący NR 47/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.rozwiń
Raport bieżący NR 46/2018 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendyrozwiń
Raport bieżący NR 45/2018 Powołanie osoby nadzorującejrozwiń
Raport bieżący NR 44/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.rozwiń
Raport bieżący nr 43/2018: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący NR 42/2018 Otrzymanie decyzji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELECrozwiń
Raport bieżący NR 41 / 2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej rozwiń
Raport bieżący NR 40 / 2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozwiń
Raport bieżący NR 39 / 2018 Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obradrozwiń
Raport bieżący NR 38/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący NR 37/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółkirozwiń
Raport bieżący NR 36/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 35/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 34/2018 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący NR 33/2018 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółkirozwiń
Raport bieżący NR 32/2018 Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nr 2 na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznejrozwiń
Raport bieżący NR 31/2018 Zawarcie Porozumienia w sprawie Zwolnień Grupowychrozwiń
Raport bieżący NR 30/2018 Wybór biegłego rewidentarozwiń
Raport bieżący NR 29/2018 Przyjęcie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023rozwiń
Raport bieżący NR 28/2018 Powołanie Członka Zarządu ds. finansowychrozwiń
Raport bieżący NR 27/2018 Optymalizacja struktury organizacyjnej – zamiar uruchomienia procedury zwolnień grupowych w PROTEKTOR S.A.rozwiń
Raport bieżący NR 26/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnychrozwiń
Raport bieżący nr 25/2018 Powołanie osoby nadzorującejrozwiń
Raport bieżący nr 24/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11.06.2018rozwiń
Raport bieżący nr 23/2018 Uchwała o wypłacie dywidendyrozwiń
Raport bieżący nr 22/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.rozwiń
Raport bieżący NR 21/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący nr 20/2018 Informacja Zarządu na temat przyjętego Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektorrozwiń
Raport bieżacy nr 19/2018 Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitentarozwiń
Raport bieżacy nr 18/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 17/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitentarozwiń
Raport bieżący nr 16/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.rozwiń
Raport bieżący nr 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniarozwiń
Raport bieżący nr 14/2018 Rezygnacja Członka Zarządurozwiń
Raport bieżący nr 13/2018 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendyrozwiń
Raport bieżący nr 12/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 11/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 10/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyrozwiń
Raport bieżący nr 9/2018 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 rokurozwiń
Raport bieżący nr 8/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyrozwiń
Raport bieżący nr 7/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.rozwiń
Raport bieżący nr 6/2018 Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynnościrozwiń
Raport bieżący nr 5/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnychrozwiń
Raport bieżący nr 4/2018 Rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinierozwiń
Raport bieżący nr 3/2018 Okoliczność mająca negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017rozwiń
Raport bieżący nr 2/2018 Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej rozwiń
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 rokurozwiń