Raporty

Dokumenty do pobrania

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2017 rokurozwiń
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKUrozwiń
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ROZSZERZONE O ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKUrozwiń
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 rokurozwiń
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 rokurozwiń
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 rokurozwiń
List Prezesa Zarządu PROTEKTOR S.A. do Akcjonariuszyrozwiń
OPINIA NEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK 2016rozwiń
RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA ROK 2016rozwiń
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016rozwiń
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGOrozwiń
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAEOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016rozwiń
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2016rozwiń
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2016rozwiń
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016rozwiń