Raporty

Dokumenty do pobrania

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ROZSZERZONE O SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA III KWARTAŁ 2018 ROKUrozwiń
Raport niezależnego biegłego rewidenta z śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018 do 31.06.2018rozwiń
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKUrozwiń
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018 do 31.06.2018rozwiń
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ROZSZERZONE O ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKUrozwiń
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor rozszerzone o skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2018 rokurozwiń
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017rozwiń
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 - 31.12.2017rozwiń
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017rozwiń
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 - 31.12.2017rozwiń
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR ORAZ PROTEKTOR S.A. ZA ROK 2017rozwiń
Oświadczenie Grupy Kapitałowej Protektor na temat informacji niefinansowych za 2017 r.rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017rozwiń
List Prezesa Zarządu PROTEKTOR S.A. do Akcjonariuszyrozwiń