Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(dawniej: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna) 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1.       Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej O.W.S. stosuje się przy sprzedaży towarów  oferowanych przez  PROTEKTOR Spółka Akcyjna, zwanym dalej „PRT”.

 1.2.       Wszelkie zmiany do postanowień O.W.S. zaproponowane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wymagają pisemnej zgody PRT pod rygorem nieważności.

 1.3.       W przypadku, gdy istnieją ogólne warunki kupna Kupującego, w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze O.W.S.

 1.4.       Wzajemne ustalenia pomiędzy Stronami potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami O.W.S.

 1.5.       Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PRT do celów handlowo-marketingowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.    OFERTA PRT, ZAMÓWIENIA

 2.1.       Oferta pisemna

 2.1.1.    Warunki oferty wymagają Potwierdzenia Zamówienia przez PRT, wysłanego  Kupującemu elektronicznie lub pocztą, w odpowiedzi na jego Zamówienie.

 2.2.       Informacje techniczne

 2.2.1.    Informacje podane w katalogach i prospektach PRT, mają charakter wyłącznie orientacyjny i obowiązują PRT tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone.

 2.2.2.    PRT zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie towaru w katalogu nie gwarantuje jego dostępności.

 2.3.       Rejestracja

 2.3.1.    Przed złożeniem pierwszego Zamówienia, Kupujący podlega rejestracji w systemie PRT. W tym celu Kupujący przedstawi PRT:

 2.3.1.1.aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej albo wypis z KRS albo inne dokumenty rejestracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami

 2.3.1.2.dokument nadania numeru NIP

 2.3.1.3.dokument nadania numeru REGON

 2.3.1.4.listę osób upoważnionych do składania Zamówienia w imieniu Kupującego

 2.4.       Zamówienia, Potwierdzenie Zamówienia

 2.4.1.    Dostawa towarów  może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego Zamówienia Kupującego, wskazującego:

a)oznaczenie Kupującego;

b) tożsamość wystawiającego Zamówienie;

c) termin i miejsce dostawy;

d) opis przedmiotu Zamówienia i wszystkie szczegóły, umożliwiające jasne i nie podlegające żadnej wątpliwości określenie towarów objętych Zamówieniem

 2.4.2.    Od momentu złożenia Zamówienia, jego anulowanie jest możliwe wyłącznie zgodnie z punktem 7 O.W.S.

 2.4.3.    Do zawarcia umowy dochodzi, w momencie potwierdzenia Zamówienia przez PRT.

 3.    WŁASNOŚĆ, POUFNOŚĆ

 3.1.       Wszelkie opracowania i dokumenty powierzone Kupującemu w związku ze sprzedażą towarów mają charakter poufny tj. Kupujący może z nich korzystać tylko dla własnych potrzeb i nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

 4.     CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 4.1.       Ceny towarów  oferowanych przez PRT podane w cennikach są wyrażone w złotych polskich (PLN) w cenach netto. Cenniki nie stanowią oferty PRT i mają znaczenie informacyjne.

 4.2.       Jeżeli nic innego nie wynika wprost z treści oferty, ceny towarów  oferowanych przez PRT, podane w ofertach, będą wyrażone w złotych polskich (PLN).

 4.3.       Ceny towarów  oferowanych przez PRT wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów  (VAT).

 4.4.       W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów, jest zobowiązany przekazać takie dokumenty PRT w dniu złożenia Zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia PRT z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

 4.5.       Jeśli strony nie postanowią inaczej, terminy płatności wynoszą 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez PRT.

 4.6.       PRT oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT (NIP nr 712-010-29-59) i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.

 4.7.       W przypadku, gdy Kupujący jest podatnikiem VAT, upoważnia PRT do wystawiania faktur VAT na towary i określone w złożonym Zamówieniu bez jego podpisu.

 4.8.       Moment dokonania dostawy towarów ustala się na warunkach loco magazyn dostawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 4.9.       W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za dostawy towarów lub świadczenie usług, PRT ustala indywidualny limit „Kredytu Kupieckiego” Kupującego, o czym informuje go pisemnie lub za pośrednictwem maila. Jeżeli suma należności (brutto z VAT) i Zamówień złożonych do realizacji i jeszcze niezafakturowanych (brutto z VAT) przekroczy indywidualny limit „Kredytu Kupieckiego”, lub pojawią się inne zagrożenia wypłacalności Kupującego, PRT ma prawo do wstrzymania przyjmowania Zamówień Kupującego do momentu ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń „Kredytu Kupieckiego”. Zmiana wielkości limitu dokonywana jest przez PRT.

 4.10.     W przypadku opóźnienia w zapłacie należności na rzecz PRT przekraczającego 30 (trzydzieści) dni, PRT ma prawo przekazać sprawę do windykacji zewnętrznej. Koszty windykacji zewnętrznej obciążają Kupującego.

 4.11.     W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz PRT, PRT ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw towarów oraz odmowy realizacji Zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw towarów w tym koszty magazynowania i ubezpieczenia towarów ponosi Kupujący.

 5.     TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODSZKODOWANIA

 5.1.       Terminy realizacji Zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie lub mailem przez PRT. Potwierdzenie Zamówienia może nastąpić też przez elektroniczne systemy wymiany informacji z tym, że w takim wypadku obowiązujący jest termin określony w systemie następnego dnia po złożeniu Zamówienia.

 5.2.       Terminy realizacji Zamówienia rozpoczynają się od daty potwierdzenia Zamówienia przez PRT.

 5.3.       Zmiana typów lub parametrów technicznych Zamówionych towarów lub innych elementów Zamówienia może spowodować zmianę terminu realizacji.

 5.4.       PRT ma prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia z przyczyn zewnętrznych niezależnych od PRT. W takim wypadku procedurę określoną w punkcie 5.5 O.W.S. stosuje się odpowiednio.

 5.5.        PRT jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji Zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego Zamówienia występują następujące okoliczności

a) Siła wyższa rozumiana jako okoliczności nieprzewidziane, niezależne od woli PRT, którym PRT nie mógł zapobiec przy dołożeniu należytej staranności a w szczególności lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,

b) Przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów,

c) Zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący,

d) Zmiana przez Kupującego wcześniejszych uzgodnień oraz typów lub parametrów technicznych Zamówionych towarów.

 5.5.1.    Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 5.5. O.W.S. powoduje zawieszenie wykonania Zamówienia do czasu ustania tych okoliczności. O zawieszeniu wykonania Zamówienia PRT niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie lub drogą mailową. Zawieszenie wykonania Zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej.

 5.6.       PRT dołoży wszelkich starań aby Zamówienia na Towary Magazynowane, zwane dalej „ZTM” dostarczyć w systemie D+7, czyli do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku ZTM przekraczającego ilości średniej Zamówienia QMID z ostatniego kwartału PRT o 50% zastrzega sobie prawo późniejszego dostarczenia tego Zamówienia po uprzednim poinformowaniu Dystrybutora.

 5.7.       Każdorazowo fakt późniejszego dostarczenia ZTM będzie uzgadniany z Dystrybutorem.

 6.     OPAKOWANIA, WYDANIE TOWARU, UBEZPIECZENIE, PRZEWOZY, ODSZKODOWANIA, ODBIÓR TOWARU

 6.1.       Ceny podane w ofertach obejmują standardowe opakowanie towarów, nie podlegające zwrotowi. Każde Zamówienie Kupującego dotyczące innego opakowania niż standardowe będzie powodowało obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami.

 6.2.       Kupujący zapewnia rozładunek towarów oraz ponosi koszty i ryzyko z nimi związane.

 6.3.       Dostawy na zasadach określonych w punkcie 6.2 realizowane są wyłącznie do siedziby albo magazynu centralnego Kupującego lub jego oddziałów chyba, że strony ustalą inaczej. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu Zamówienia, koszty transportu ponosi Kupujący.

 6.4.       Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w imieniu Kupującego, przy czym odmowa przyjęcia towaru lub nieobecność osoby upoważnionej przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za towar i transport.

 6.5.       Przy dostawie Kupujący ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia towaru co do widocznych zewnętrznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań zbiorczych lub jeżeli ze stanu opakowania wynika, iż mogło dojść do naruszenia opakowania zbiorczego ilości towaru w opakowaniach zbiorczych). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń towaru lub braków ilościowych, Kupujący sporządzi i przekaże PRT w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych protokół uszkodzeń, który zostanie odpisany przez Kupującego i przewoźnika, jednocześnie zostanie wpisana odpowiednia adnotacja na liście przewozowym. Wyłącznie takie dokumenty będą podstawą reklamacji ilościowych i reklamacji co do uszkodzeń w transporcie.

 6.6.       Kupujący dokona sprawdzenia dostarczonego towaru co do innych wad jakościowych niż opisane powyżej w punkcie 6.6, oraz w razie wykrycia wady sporządzi protokół i ewentualnie dokumentację fotograficzną wady i doręczy je PRT w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostawy.

 6.7.       Kupujący zabezpieczy uszkodzony towar i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, PRT lub ich ubezpieczycieli.

 6.8.       PRT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru po jego wydaniu Kupującemu (rozumianego jako rozpoczęcie rozładunku lub wydanie z magazynu przy odbiorze własnym Kupującego).

 6.9.       W przypadku odbioru własnego ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu PRT. W takim wypadku obowiązek sprawdzenia towaru określony w punkcie 6.6. i 6.7 powinien być wykonany przy wydaniu towaru z magazynu PRT a ewentualne widoczne uszkodzenia lub braki ilościowe powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom  magazynu.

 6.10.     PRT dostarcza towar do magazynu Klienta na swój koszt, jeśli wartość jednorazowe go zamówienia jest wyższa niż 4.000 PLN netto. Zamówienia o niższej wartości realizowane są na koszt Kupującego

 6.11.     Jeśli z winy PRT nie zostanie zrealizowane całościowe zamówienie o wartości równej lub większej niż 4000 PLN netto, PRT realizuje częściowe wysyłki na swój koszt.

 7.     ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ZWROT TOWARU

 7.1.       PRT ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.  

 7.2.       Kupujący ma prawo do bezpłatnego anulowania na piśmie Zamówienia lub pozycji Zamówienia, w przypadku, gdy:

 7.2.1.    rezygnacja dotrze do PRT w dniu złożenia Zamówienia do godziny 16.00, lub

 7.2.2.    zwłoka w terminie dostawy przekracza 2 (dwa) tygodnie, lub

 7.2.3.    rezygnacja jest następstwem pomyłki popełnionej przez PRT.

 7.3.       Anulowanie całości lub części Zamówienia w terminie późniejszym niż określony w punkcie 7.2 powyżej jest możliwe wyłącznie za zgodą PRT wyrażoną na piśmie.

 7.4.       Zwrot towarów przez Kupującego może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez PRT zgody na zwrot na piśmie oraz pod warunkiem, iż zwracane towary:

 a) zostały zakupione w ciągu 18 (osiemnastu) miesięcy liczonych od dnia zakupu do dnia dokonania zwrotu, oraz

                     b) są zapakowane w ich oryginalne opakowania, oraz

             c) są towarami nie noszącymi śladów użytkowania, oraz

                     d) w momencie zakupu były składowane ze statusem magazynowym „aktywne” w magazynie centralnym PRT.

 7.5.       Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

 7.6.       W przypadku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego lub podjęcia decyzji o likwidacji Kupującego, PRT ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

 8.     GWARANCJA

 8.1.       Czas trwania gwarancji

 8.1.1.    Okres gwarancji sprzedanych przez PRT towarów wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od dnia wydania towaru zgodnie z definicją zawartą w punkcie 6.9 O.W.S.

 8.1.2.    Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego.

 8.1.3.    Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 8.1.4.    Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.

 8.1.5.    Towary wymienione lub naprawione w okresie pogwarancyjnym z tytułu zgłoszonych wad podlegają gwarancji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wymiany.

 8.1.6.    Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw w okresie gwarancyjnym wyłącznie przez PRT lub upoważnionych przez niego serwisantów.

 8.2.       Wady objęte gwarancją

 8.2.1.    PRT zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych tkwiących w towarach sprzedanych Kupującemu.

 8.2.2.    PRT nie odpowiada za wady towaru wynikłe z powodu:

 8.2.2.1.napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,

 8.2.2.2.nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,

 8.2.2.3.przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.

 8.2.3.    Wyklucza się gwarancję w razie zaistnienia siły wyższej w rozumieniu pkt. 5.4 O.W.S. oraz w razie wymiany części lub napraw wynikających ze zwykłego zużycia towarów, a także uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania konserwacji, złego wykorzystania towarów oraz wykonywania nie autoryzowanych przez PRT napraw.

 8.2.4.    Materiały eksploatacyjne (np. sznurówki) nie są objęte gwarancją.

 8.3.       Zobowiązania Kupującego.

 8.3.1.    Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Kupujący powiadomi PRT o wadach niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia ujawnienia się wady (z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 O.W.S), przesyłając mu protokół reklamacji według wzoru PRT szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj towaru i charakter instalacji oraz podając numer dowodu zakupu.

 8.3.2.    Kupujący zobowiązuje się ułatwić PRT stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.

 8.3.3.    Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy towar lub jego wadliwe części do PRT chyba, że ze względu na rodzaj towaru naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji towaru u Kupującego.

 8.4.       Warunki wykonania gwarancji.

 8.4.1.    Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach PRT jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do usuwania wad. PRT zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt, a jeżeli nie będzie to możliwe, zastrzega sobie prawo wprowadzenia takich zmian w towarach, aby po ich wprowadzeniu towar spełniał wszystkie wymogi, jakie posiadał przed powstaniem wady.

 8.4.2.    W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa PRT zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wady.

 8.4.3.    Koszty transportu towarów lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku gwarancji obciążają PRT.

 8.4.4.    W przypadku naprawy w miejscu zainstalowania towaru, koszty podróży i pobytu pracowników serwisu PRT na terenie Polski pokrywa PRT.

 8.4.5.    Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność PRT.

 8.4.6.    W przypadku nie uznania gwarancji PRT wystawi Kupującemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy, przesyłek i innych kosztów, jakie poniósł PRT.

 8.5.       Odszkodowania.

 8.5.1.    PRT nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osób trzecich powstałe w okresie od wystąpienia do usunięcia wad.

 8.5.2.    Odpowiedzialności PRT z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 9.     ZMIANY I KWESTIE SPORNE

 9.1.       W przypadkach nie uregulowanych O.W.S. lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

 9.2.       Bez pisemnej zgody PRT, Kupujący nie ma prawa potrącać ze swoich należności względem PRT jakichkolwiek wierzytelności wzajemnych.

 9.3.       Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności. Forma pisemna wskazana w O.W.S. dla oświadczeń i zawiadomień jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.

 9.4.       Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczą niniejsze O.W.S. rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby PRT.

 

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(dawniej: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna)

wersja OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY  z dnia 28.09.2015 r.